close
Your message was sent!We will contact you shortly!
 

PAL-102 DRT לדירה בבניין משותף

מתאם אינטרקום טלפון המתאים לדירה בבניין משותף. ללא צורך בחיווט מחדש, עובד על התשתית הקיימת באינטרקום הרגיל (בחיבור 5 גידים).
מחליף/מקביל לשפורפרת האינטרקום ומאפשר שיחה ופתיחת דלת מכל טלפון בבית.
אפשרות לחיבור יחידת דיבור נוספת בכניסה לדירה
 
  • מתחבר למערכת האינטרקום של הבניין ללא צורך בחיווט נוסף.
  • ניתן לחבר יחידת דלת (פנל) נוספת בכניסה לדירה.
  • חיבור ושליטה מלאה על כל פנל בנפרד.
  • ניתן ליצור קשר יזום עם כל אחד מהפנלים בנפרד.
  • בעל ממסר פיקוד להפעלות שונות ע"פ בחירה.
  • יציאת AC12V לשימושים שונים.
  • משוב בפנל בעת לחיצה.
  • איתות אלקטרוני מיוחד(שונה מאיתות שיחה ממתינה)בזמן שיחת טלפון.
  • ניתן להעביר שיחות טלפון לשאר השלוחות בבית.
  • איתות אלקטרוני מיוחד בהרמת השפורפרת ע"מ שניתן יהיה להבדיל מאיזה פנל הגיעה הקריאה.
זמינות: קיים במלאי