close
Your message was sent!We will contact you shortly!
 

פימא תקן 1337

מערכת אזעקה פימא 1337T ,תוצרת פימא הינה מערכת תקנית לגילוי פריצה 8 עד 144 אזורים, באישור מכון התקנים, לפי תקן ישראלי 1337 חלק 1 לעסקים טעוני רישוי. 
פימא 1337T מאופיינת באמינות, מקצועיות ותחכום ללא פשרות. המערכת תוכננה ועוצבה בקפידה בכדי לספק מגוון רחב של פתרונות לשוק העסקי, אך יחד עם זאת מצטיינת בהפעלה  ידידודית ולמשתמש
המערכת חסינה מפני הפרעות רדיו (RF) והפרעות אלקטרו מגנטיות (EMI)

מאפייני המערכת

 • 8 אזורים בסיסיים
 • אפשרויות הרחבה עד 144 אזורים
 • המערכת מותקנת בקופסה מתכת עם נעילה דמויית כספת, העמידה בפני פריצה, על פי דרישת תקן 1337 מהדורת 2005
 • שלוש אופציות דיווח למוקד: טלפון,רדיו וסלולאר 
 • דיווח לשני מוקדים, מספרי מנוי ופרוטוקולים שונים
 • דיווח אירועים למוקד בכל הדרכים, בפירוט מלא 
 • 4 מספרי טלפון למוקד ו-4 מספרי טלפון לחייגן פרטי
 • בודק קו טלפון מובנה למערכת לבדיקה במצב דריכה/נטרול 
 • עד 144 משתמשים
 • זכרון מורחב של 1,000 אירועים אחרונים מתוכם 512 בלתי נדיפים

  

יתרונות למשתמש

 • מגוון מנגנונים למניעת אזעקות שווא: התניה בין אזורים, מונה פולסים, אזורי מבחן ורגישות אזור
 • זיכרון של 1,000 אירועים; רישום מלא של כל האירועים, תקלות, הפעלות, כולל זמן, תאריך ושם משתמש
 • 144 קודי משתמש (חלון זמן להגבלת כיבוי המערכת לכל קוד) + קוד ראשי + קוד דלת (ממסר) + קוד שוד + קוד קצר (להפעלה בלבד)
 • הרשאות לכל קוד משתמש - ניתן להגדיר האם משתמש יכול לתכנת קודים, לבטל אזורים, לכוון שעון, לתכנת מספרי טלפון, צפייה בזיכרון וכו'
 • השגחה על לוחות המקשים; המערכת תתריע ותדווח למוקד על ניתוק/חיתוך קו לוח המקשים
 • מפסק הגנה בכל לוח מקשים המחובר בתקשורת למערכת; מפסק התראה על פתיחת לוח מקשים (עד 8) למוקד וללקוח הפרטי
 • כניסה לתפריט טכנאי נרשמת בזיכרון ומדווחת למוקד
 • מגוון אפשרויות מידור: עד 16 מדורים
 • דריכה אוטומטית בשעה קבועה לפי יום בשבוע
 • דריכה אקטיבית: זיהוי חוסר תנועה באזור מוגן יגרום להפעלת המדור או לחילופין הפעלה מלאה; זמן השקט ניתן לתכנות
 • חיווי בתצוגה בכל הפעלה לקבלת אישור הפעלת מערכת ע''י המוקד
 • חיווי לחסימת אנטי מסק בלוח המקשים בנוסף לדיווח מוקד ותגובות לאזור
 • מגוון בדיקות המאפשרות זיהוי מהיר לאביזרים המחוברים למערכת, כגון: בדיקת הליכה (walk-test) כולל תיעוד בזיכרון, בדיקות חייגן מוקד, בדיקות רדיו מוקד וכו'
 • חיבור שני נגדי סוף קו לזיהוי מיידי של נתק וקצר בקו הגלאי
 • תגובות שונות לכל תקלה במצב ON ו-OFF בנפרד
 • דיווח התחלת השהיית כניסה (pre-alarm); מניעת פריצה דרך אזור מושהה/הגעה לרכזת בהשהיה והשבתתה
 • תומך בסה''כ ב-63 יציאות עזר/ממסרים
 • הגבלת זמן ביטול אזורים: מניעת הכנה לפריצה
 • סיום השהיית יציאה; סגירת אזור אחרון במערכת יגרום לסיום השהיית יציאה ולדריכה מיידית של המערכת
 • בקרת קודים; אין אפשרות לתכנת קוד זהה במערכת, המערכת תתריע ותדווח למוקד על הקשת קוד שגוי
 • בדיקות מקיפות המספקות מידע בזמן אמת על מצב המערכת (מתח רשת, סוללה, טלפון, אזורים ותקשורת מוקד)
 • הפעלה קלה וידידותית למשתמש
 • אפשרות לבחירת תצוגה: תצוגת אזורים מתגלגלת (scrolling) או תצוגת פימא 20 אזורים  במסך אחד

הרחבות אפשריות

 • EXP-PRO-UNIVERSAL- כרטיס הרחבה אינטגרלי ל- 8 אזורים
 • -I/O-8N כרטיס הרחבה חיצוני ל- 8 אזורים
 • I/O-16-כרטיס הרחבה חיצוני ל- 16 אזורים
 • I/O-32P - כרטיס הרחבה חיצוני ל-32 אזורים, כולל ספק וסוללה נטענת, בקופסה דמוי כספת  
 • GSM-200 -משדר סלולארי אינטגרלי
 • SMS-100-מודול לשליחת הודעות SMS על גבי קווי טלפון של בזק
 • I/O-R- כרטיס יציאות חיצוני ל- 8 יציאות ממסרזמינות: קיים במלאי