close
Your message was sent!We will contact you shortly!
 

Runner 8/16

תוצרת  CROW

תכונות עיקריות למערכת האזעקה

 • 8/16 אזורים מוגני קצר, נתק או חבלה - רמת בטיחות גבוהה, הגנת אזורים ע"י TAMPERS
 • ניתן לשלב מקלט אלחוטי (במקביל לקווי לוח המקשים) ו-16 אמצעי גילוי אלחוטיים
 • תפעול ע"י 100 משתמשים: קוד רגיל או מיוחד, שלט אלחוטי, תגי קירבה, קוד שומר, קוד ילד
 • חלוקה ל-2 תתי מערכת (מדורים) נפרדים, לכל תת מערכת מצב בית נפרד
 • הגדרת אזורים: מושהה, מיידי, מותנה, 24 ש', בית, זעזועים, אלחוטי, גילוי כפול ובקרת אזור
 • חיבור 8 בקרי קירבה ולוחות מקשים מכותבים, כותבים או רגילים - לחצנים מהירים לתפעול
 • 8 חלונות זמן (טיימרים) להפעלות וכיבויים, להגבלת משתמשים וליציאות פיקוד אוטומטיות
 • 8 יציאות פיקוד הניתנות לשליטה מהטלפון, לוח מקשים מקומי, שלט אלחוטי או מחשב מרוחק
 • חייגן פנימי ל-8 מס' טלפון קבועים מראש, חיוג חוזר, דיווח ילד, דיווח שומר, הפעלה מרחוק
 • מבחר פרוטוקולים לתקשורת מוקדים (SIA, CONTACT ID) דיווח וייזום אות חיים לפי שעות
 • אפשרות להודעות קוליות שהוקלטו מראש, ושיוך הודעות קוליות לאירועים
 • תוכנת שליטה Download / Upload בזמן אמת (שידור חי מהמערכת) גם בחיוג חוזר
 • שליפת נתונים ממאגר הזיכרון הפנימי במערכת עד 1024 אירועים אחרונים
 • שילוב מודם סלולארי לדיווח למוקד והודעות SMS
זמינות: קיים במלאי