close
Your message was sent!We will contact you shortly!
 

מיקרופון שולחני עם חלוקת אזורים

מיקרופון שולחני עם אפשרות לברירת אזוריי הכריזה אם המערכת מחולקת לאזורים
למשל בבתיי ספר יכרזו לכיתות החטיבה בלבד ולא לכיתות היסודי
זמינות: קיים במלאי